Riva's Club

KVKK AYDINLATMA METNİ

For English below.         


 

RİVA’S CLUB
TOPKON TURİSTİK HİZMETLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Topkon Turistik Hizmetleri (“Topkon” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.topkon.com internet adresinde yer alan Topkon Turizm Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, Topkon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenebilecektir:

• Aşağıda yer verilen Topkon ürün ve hizmetlerinin (“Ürün ve Hizmet”) sunulması;

1.            Topkon restoran ürün ve hizmetlerinin sunulması,

2.            Topkon tarafından işletilen otelcilik hizmetlerinin sunulması ve bu kapsamda rezervasyon, giriş, konaklama gibi hizmetler sunulması,

3.            Davet ve etkinlik hizmetlerinin sunulması,

• Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi;

• Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

 

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 

Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

 

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

(1) https://www.topkon.com/tk/en/ adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Zühtü Paşa Mah. Rıfat Bey Sokak No:24 PK. 34724 Kalamış-Kadıköy / İSTANBUL” adresine iletilmesi

(2) https://www.topkon.com/tk/en/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formu (…) KEP adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Topkon Turistik Hizmetleri


 

RİVA’S CLUB
TOPKON TOURIST SERVICES
PROTECTION AND PROCCESING OF PERSONAL DATA LIGHTING TEXT

 

Topkon Touristic Services (“Company” or “Topkon”) ensures the security of your personal data with great precision. The Company is entitled “data officer sorum in respect of the personal data it has processed against the persons whose personal data is processed (“ Related Persons ”) within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”). To get detailed information about the purpose of processing your personal data by the Company; you can access the Topkon Tourism Services Privacy Policy on www.topkon.com.

 

Purpose of Data Processing

 

Your personal data collected may be processed by the Company in accordance with the personal data processing conditions set forth in Articles 5 and 6 of the Law for the following purposes (“Objectives”) in order to carry out the necessary works and conduct the relevant business processes in order to benefit you from the products and services offered by Topkon:

 

•             Providing Topkon products and services for the following purposes;

1. Topkon restaurant products and services,

2. Providing hotel services operated by Topkon and providing services such as reservation, entrance, accommodation within this scope,

3. Providing invitation and event services,

•             Tracking and managing customer requests and complaints;

•             Conducting customer satisfaction studies.

 

 

 

What is the purpose of your personal data in case of your explicit consent?

 

Your collected personal data; planning and executing the marketing processes of the services, conducting profiling and analysis activities, customizing the services according to your liking, usage habits and needs and introducing them to you, advertising, promotion, etc. to send commercial electronic messages and share them with third parties from whom we receive services for your transmission.

 

To whom and what purpose the processed personal data shall be transferred

 

Your collected personal data; In accordance with the above mentioned objectives, our business partners, suppliers, legally authorized public institutions and legally authorized private persons may be transferred within the framework of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 8 and 9 of the Law.

 

Method and Legal Reason of Collecting Personal Data

 

Your personal data is collected on the basis of legal reasons related to the establishment or performance of the contract and the legitimate interest of our Company through the channel you contact us.

Your personal data is collected in order to plan and execute the marketing processes and to offer you our products and services according to your taste and usage habits if you give your express consent.

Your personal data collected may also be processed for the purposes specified in the Illumination Text within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the Law.

 

 

Rights of the Relevant Person

 

Pursuant to Article 11 of the Law, the Person concerned,

 

 • To learn whether personal data about them have been processed and to request information if their personal data has been processed,
 • To learn the purpose of data processing and whether this data is used for intended purposes,
 • To know the third parties to whom his personal data is transferred at home or abroad,
 • Requesting correction of the personal data in case they are short or wrong processed and the transaction performed under this scope to be informed to the third parties to whom the personal data are transferred,
 • To request deletion or disposal of personal data in case the reasons that require processing have been eliminated despite the fact that it has been processed in accordance with the Law No. 6698 and other relevant legal provisions and to request notification to the third parties to whom your personal data has been transferred in this regard.
 • By analyzing the processed data exclusively through automated systems, the person has the right to object to the occurrence of a result against himself and to demand the damages if the personal data is damaged due to unlawful processing

 

You can fill in and sign the Application Form free of charge with the information and documents that will identify you and the other methods determined by the Personal Data Protection Board:

 

(1)          You can visit our website https://www.topkon.com/tk/en/ to fill up a form of “Application of Data Controller” and deliver it by hand or sent it by notary address at Zühtü Paşa Neighborhood, Rıfat Bey St. No: 24 34724 Kalamış-Kadıköy/ İstanbul.

 

(2)          https://www.topkon.com/tk/en/ After completing the form and signing it with your “secure electronic signature” within the scope of Electronic Signature Law No. 5070 secure electronic signed form Sent it by e-mail registered to REM address.

 

Your requests will be evaluated and finalized as soon as possible and within 30 days at the latest.

 

The Company reserves the right to charge a fee based on the tariff (if any) determined by the Personal Data Protection Board.

 

 

Topkon Tourist Services